Berichten

NVLF Ambities 2021-2027

De NVLF publiceerde op 20 mei 2021 de ambities voor de logopedie tot 2027. Het is heel goed dat met dit document een stip op de horizon gezet wordt. Er is immers werk aan de winkel als de leden van de NVLF zelf zeggen twijfel te hebben of het afzonderlijk vakgebied logopedie over afzienbare tijd nog wel bestaat.

De NVLF Ambities 2021-2027 benoemen 5 doelstellingen:

 1. In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie.
 2. In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).
 3. In 2027 is er meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten.
 4. In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft inkomen/salaris als overige arbeidsvoorwaarden.
 5. In 2027 staan alle logopedisten vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Twee van de vijf ambities gaan over de inzet van e-health en blended of hybride zorg. Hoe wordt de logopedische zorg op maat bij de cliënten aangeboden? Dat vraagt om verandering. Verandering om de gebruikelijke manier van werken, gedeeltelijk, te vervangen door therapie buiten de gebruikelijke praktijkruimte in de eerste lijn en de revalidatiecentra.

Dat betekent dat bestaande structuren en de organisatie moeten veranderen van zorg op je eigen werkplek naar zorg bij de cliënt. En daarbij hoort ook de techniek om zorg op afstand (e-health) mogelijk te maken.

Hoewel de noodzaak om anders te gaan werken nog niet heel veel gevoeld wordt, digitaliseert de wereld om ons heen wel in een hoog tempo. We ervaren dat zelf ook. De dag dat ook cliënten zich afvragen waarom ze voor een uur of een half uur naar een andere plek moeten reizen voor logopedie die voor een deel ook gewoon thuis gedaan kan worden, komt naderbij. Thuis zelfstandig en verantwoord oefenen biedt meer voordelen: 

 • Verhoogt de kostenefficiëntie
 • Verhoogt de zelfredzaamheid van cliënten, jong en oud
 • Biedt de ruimte om parallelle persoonlijke sessies vooral te richten op generalisatie
 • Succesvolle generalisatie is noodzakelijk om in een interventie het geoefende toe te passen in het dagelijks leven

De NVLF noemt ook ‘Samen Beslissen’ als beweging waarin je niet voor maar met de cliënt besluit welke zorg het beste aansluit op de individuele wensen en situatie. Het valt te voorspellen dat een deel van cliënten zal vragen om een deel van de therapie thuis te kunnen ontvangen. Daar moet je als logopedist op voorbereid zijn.

Want als jij het niet doet dan doet een ander het wel en verlies je cliënten. 

Zorg op afstand, e-health, hybride of blended care zijn allemaal benamingen voor eigenlijk twee mogelijke en al beschikbare oplossingen:

 • een fysiek consult vervangen door een beeldbelconsult
 • samen oefenen vervangen door zelfstandig oefenen

Beeldbellen is, mede als gevolg van de noodzaak door de beperkingen van Covid-19, al bij veel organisaties in gebruik en zijn er ervaringen opgedaan. Het zou niet moeilijk moeten zijn om beeldbellen als alternatief voor een fysiek consult in te zetten voor de zittingen waarbij dat kan. 

Ons advies: gewoon voorstellen bij cliënten waarvan je denkt dat het een volwaardig alternatief kan zijn. Samen leren en samen beslissen.

Zelfstandig oefenen is zinvol met het juiste materiaal en de mogelijkheid om te zien hoe de oefeningen gemaakt zijn. Er is nog niet heel veel interactief online materiaal maar dat gaat er in de komende jaren zeker komen. Voor de behandeling van personen met afasie is er al Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be en voor kinderen in het basisonderwijs bijvoorbeeld https://www.squla.nl/ en er zijn nog talloze andere producten die straks verantwoord ingezet kunnen worden.

Ook hier is ons advies: verdiep je in de mogelijkheden en oplossingen probeer het gewoon uit met een aantal van je cliënten. Al doende leer je het beste.

Hulp of advies nodig om aan de slag te gaan met beeldbellen of online therapie? Contacteer ons: jan@logoclicks.nl

Succes!

Winnaar van de George Beusmans prijs 2017

Op vrijdag 1 december 2017 vond in het Evoluon te Eindhoven het symposium ‘Up (to) Date CVA’ plaats. Dit jaarlijkse symposium wordt georganiseerd door het door de werkgroep Opleiding en Scholing van het Kennisnetwerk CVA NL. Onderdeel van het programma is de uitreiking van de George Beusmans prijs.

Een vakkundige jury, bestaande uit Michelle Bernhardi (Roessingh en winnaar 2016), Harmen Hidding, Tineke Krikke, Coos de Vries, Tonnie van de laar en natuurlijk George Beusmans zelf,  beoordeelde de ingediende 31 innovatieve projecten en wetenschappelijke onderzoeken. De inzendingen werden middels een poster gepresenteerd tijdens de piches en pauzes.

In deze 2017 editie van de George Beusmans prijs voor de beste ketenzorginnovatie voor de zevende keer uitgereikt. Onder luid applaus maakte Tonnie van de Laar (oud voorzitter van het Kennisnetwerk CVA NL) de winnaars bekend.

En ………… Logoclicks werd gedeeld derde in de categorie ‘Innovatie’!

De eerste prijs voor het meest innovatieve project was voor de knowledge brokers Pien Slingeland, Anika van Pol en Lysanne Wien van het Meander medisch Centrum voor de “Informatieavond na een beroerte”, een informatieavond die al wel bestond maar die in een nieuw jasje gegoten is.

We zijn blij en trots dat we met onze online afasietherapie nu al bij de drie beste innovaties staan.

De essentie van onze inzending:


Logoclicks, online afasietherapie

Logoclicks ontwikkelt een e-health toepassing om de therapie voor mensen met afasie te verbeteren.

Afasietherapie

Cognitief-linguïstische therapie (CLT) wordt in de acute en post-acute fase van afasietherapie als de gouden standaard gezien (Heugten van, Bertens & Spikman; Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie, 2017).
Een behandeling is maatwerk waarbij rekening moet worden gehouden met omgevings- en persoonlijke factoren van de persoon met afasie.

De cognitief- linguïstische therapie (CLT) is gericht op het activeren van de linguïstische basiscomponenten van de verbale communicatie: semantiek, fonologie en syntaxis (Doesborgh et al., 2004; de Jong-Hagelstein et al., 2011).

Wetenschappelijk onderzoek toont daarnaast aan dat intensivering, verhoging van de behandelfrequentie en personalisatie van therapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid.

Dagelijkse praktijk

In de huidige praktijk is het niet eenvoudig mogelijk om de intensiteit en frequentie van behandeling te verhogen en is er onvoldoende gevarieerd behandelmateriaal beschikbaar voor alle taalmodaliteiten in CLT.

Online therapie

Logoclicks lost deze beperkingen op met een online hulpmiddel voor de logopedist om personen met afasie gevarieerde gepersonaliseerde oefeningen aan te bieden als huiswerk of in de praktijk. Blended care wordt hiermee realiteit in de logopediepraktijk.

De logopedist stelt de oefeningen samen uit een groot bestand van woorden en afbeeldingen met individueel in te stellen moeilijkheidsgraden en cueingsmogelijkheden. De resultaten van de oefeningen worden vastgelegd en dienen als basis voor de vervolgtherapie en voor verslaglegging.

Op deze manier krijgt de persoon met afasie maatwerkoefeningen aangeboden die aansluiten bij de aard en de ernst van de afasie en die aansluiten bij de interesse, het niveau en de belastbaarheid.


De ingezonden poster kan hier gedownload worden.

Logoclicks aanwezig op het NVLF Jubileumcongres

nvlf congresDe NVLF organiseert jaarlijks het congres voor logopedisten. Een mooie gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten en om te worden bijgepraat over het vakgebied. Op 13 oktober werd het 90-jarig bestaan tijdens het jubileumcongres gevierd. Logoclicks was erbij.

 

 

Online logopedische therapie voor mensen met afasie

Het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht gaat in het project Logoclicks onderzoek doen naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van online logopedische therapie voor mensen met afasie. Het doel is om de taalvaardigheden, de zelfredzaamheid en het welzijn van deze mensen te verbeteren.

Met een online logopedie therapieplatform zoals Logoclicks wordt het mogelijk om vaker en intensiever te oefenen om de taalproblemen van mensen met afasie te verminderen. Logoclicks vervangt daarmee niet de traditionele face-to-face therapie, maar voegt extra mogelijkheden toe voor plaats- en tijdonafhankelijke therapie.

Het meten van de resultaten van therapie in de huidige situatie vindt plaats door het afnemen van taaltesten eens in de 3 tot 6 maanden. Het volgen van vorderingen tijdens een enkele behandeling is tot op heden nauwelijks eenduidig mogelijk en is te duur en te omslachtig. Logoclicks monitort de resultaten na elke sessie zodat de beschikbare informatie zeer actueel is en een veel meer data oplevert om de voortgang te volgen.

De continue meetbaarheid van de vorderingen tijdens de therapie biedt grote voordelen voor de patiënt en behandelaar die de effectiviteit mede kan vaststellen en de behandelingen daarop kan aanpassen om het hoogst mogelijk resultaat te behalen. Logoclicks maakt evaluaties mogelijk op zowel niveau van functioneren als meer omvattende maten, zoals kwaliteit van leven.

Logoclicks biedt vanwege de hoge flexibiliteit en de online werking de mogelijkheid wetenschappelijk onderzoek uit te voeren onder veel grotere groepen dan nu mogelijk is. Dit betekent dat wetenschappelijke onderzoeken veel sneller en effectiever uitgevoerd kunnen worden met grotere groepen deelnemers en met direct beschikbare digitale resultaten die verwerking sterk vereenvoudigen. Dit versnelt de mogelijkheden voor studies in dit vakgebied.

Een innovatief onderdeel van online therapie is de mogelijkheid van het meten van de resultaten en deze vergelijken met voorgaande sessies om zo de voortgang te kunnen vaststellen. In de huidige werkwijze worden patiënten enkele malen met een gevalideerde methode getest. Echter de testen worden maar een of enkel keren (eens per 3-6 maanden) uitgevoerd en zijn veelal ontoereikend om een gefundeerde uitspraak te doen over de voortgang.

Door met Logoclicks op oefenniveau de resultaten vast te leggen, wordt er een veel nauwkeuriger beeld geschetst van de patiënt en het resultaat van de oefeningen.

Voortgang wordt daarmee aantoonbaar en biedt de mogelijkheden voor directe aanpassingen van de therapie. Dit heeft niet alleen voordelen voor de patiënt en de logopedist maar is ook een opmaat naar prestatiebekostiging door ziektekostenverzekeraars.

Lees meer op het projectenoverzicht van de Hogeschool Utrecht.

Onderzoek naar vormen van feedback bij (online) afasietherapie

hogeschool RotterdamOnline afasietherapie zal in de praktijk anders verlopen dan in traditionele sessies en een van de onderdelen daarvan zijn de verschillende vormen van feedback en cueing.

Hoe kan online de interactie tussen de persoon met afasie en therapeut geoptimaliseerd worden en hoe grijpt dat in op de toepasbaarheid van Logoclicks, om de therapie zoveel mogelijk te laten aansluiten op de individuele persoon met afasie.

Patiënten die oefenen krijgen feedback op de resultaten van de oefening. Feedback is een belangrijk aspect bij het leren. In de wetenschappelijke publicaties is veel beschreven over verschillende vormen van feedback voor gezonde personen echter voor mensen met afasie is er minder wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Uit de studies wordt een relevante selectie gemaakt voor implementatie in Logoclicks en beoordeeld voor toepassing bij mensen met afasie.

Daarnaast kunnen patiënten profiteren van verschillende vormen van cueing. Hiernaar is onderzoek gedaan dat toegepast kan worden naar online toepassingen. In de proeftuinen wordt de werkwijze gevalideerd.

De Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat Evidence-Based Care i.s.m. opleiding logopedie) gaat aan de slag met een onderzoeksopdracht voor studenten logopedie, waarbij bepaald wordt welke elementen effectief zijn in afasietherapie, gekoppeld aan feedbackmechanismen en cueing met aanwijzingen als resultaat voor de toepassing binnen Logoclicks.

De Hogeschool Rotterdam start met literatuurstudie en deskresearch naar eisen die aan (de ontwikkeling van) oefenapps/ software gesteld kunnen worden bij mensen met afasie. In samenspraak met opdrachtgever Logoclicks wordt gekeken in hoeverre een eerste prototype kan worden uitgeprobeerd en de verschillende vormen van feedback praktisch toegepast kunnen woorden.

Lees meer op de site van Hogeschool Rotterdam.

Innovatiesubsidie van Kansen voor West

Rotterdam/Antwerpen, november 2016

Logoclicks heeft een innovatiesubsidie gekregen van Kansen voor West II voor de ontwikkeling van een E-Health platform voor de behandeling van personen met afasie in Nederland en Vlaanderen.

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel, meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie geeft problemen met het spreken, het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. De alledaagse communicatie wordt geraakt. Jaarlijks zijn er in Nederland en Vlaanderen ongeveer 16.000 nieuwe personen die getroffen worden met afasie.

Intensieve behandeling met gepersonaliseerde oefeningen, onder begeleiding van een logopedist, dragen bij tot het verbeteren van de communicatievaardigheden.

Echter, intensief oefenen onder begeleiding van een logopedist is in veel gevallen praktisch en financieel moeilijk haalbaar. Slechts ongeveer 30% van afasiepatiënten krijgt nog therapie na de beëindiging van de revalidatie, door gebrek aan financiering door de verzekeraars en door onvoldoende besef van het belang van de voortzetting van therapie.

Met een online platform, zoals Logoclicks, wordt het wel mogelijk om op gevalideerde wijze vaker en intensiever te oefenen om de taalproblemen van mensen met afasie te verminderen. Logoclicks vervangt daarmee niet de traditionele face-to-face therapie, maar voegt extra mogelijkheden toe voor plaats- en tijdonafhankelijke therapie, frequentieverhoging van therapie en vergaande personalisatie.

Het doel van Logoclicks is om de taalvaardigheden, de zelfredzaamheid en het welzijn van personen met afasie te verbeteren en de sociale en maatschappelijke participatie te vergroten.

Kansen voor West II is het samenwerkingsverband van de vier randstad-provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Kansen voor West heeft een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

innovatiesubsidie kansenvoorwest

Het E-Health platform zal ontwikkeld en vormgegeven worden door een consortium bestaande uit docent-onderzoekers en lectoren van de opleidingen logopedie van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool Antwerpen. Het praktijkgericht onderzoek zal het ontwerp van Logoclicks onderbouwen en de implementatie ervan ondersteunen.

Het online platform wordt ontwikkeld op basis van de meest recente (internationale) bevindingen rondom effectiviteit van interventies voor deze doelgroep. Het wordt bovendien mogelijk om de resultaten per behandeling eenduidig vast te leggen om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de voortgang. De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt, waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

Het online platform zal in de praktijk getest worden door Vlaamse en Nederlandse logopedisten, door revalidatiecentra, door Hersenz en door het Afasiecentrum Rotterdam, voordat het ter beschikking gesteld wordt aan logopedisten en personen met afasie.

Logoclicks zal eind 2017 beschikbaar zijn.

eu-rgbEuropa investeert in de toekomst. Dit project komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.