Berichten

Online logopedische therapie voor mensen met afasie

Het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht gaat in het project Logoclicks onderzoek doen naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van online logopedische therapie voor mensen met afasie. Het doel is om de taalvaardigheden, de zelfredzaamheid en het welzijn van deze mensen te verbeteren.

Met een online logopedie therapieplatform zoals Logoclicks wordt het mogelijk om vaker en intensiever te oefenen om de taalproblemen van mensen met afasie te verminderen. Logoclicks vervangt daarmee niet de traditionele face-to-face therapie, maar voegt extra mogelijkheden toe voor plaats- en tijdonafhankelijke therapie.

Het meten van de resultaten van therapie in de huidige situatie vindt plaats door het afnemen van taaltesten eens in de 3 tot 6 maanden. Het volgen van vorderingen tijdens een enkele behandeling is tot op heden nauwelijks eenduidig mogelijk en is te duur en te omslachtig. Logoclicks monitort de resultaten na elke sessie zodat de beschikbare informatie zeer actueel is en een veel meer data oplevert om de voortgang te volgen.

De continue meetbaarheid van de vorderingen tijdens de therapie biedt grote voordelen voor de patiënt en behandelaar die de effectiviteit mede kan vaststellen en de behandelingen daarop kan aanpassen om het hoogst mogelijk resultaat te behalen. Logoclicks maakt evaluaties mogelijk op zowel niveau van functioneren als meer omvattende maten, zoals kwaliteit van leven.

Logoclicks biedt vanwege de hoge flexibiliteit en de online werking de mogelijkheid wetenschappelijk onderzoek uit te voeren onder veel grotere groepen dan nu mogelijk is. Dit betekent dat wetenschappelijke onderzoeken veel sneller en effectiever uitgevoerd kunnen worden met grotere groepen deelnemers en met direct beschikbare digitale resultaten die verwerking sterk vereenvoudigen. Dit versnelt de mogelijkheden voor studies in dit vakgebied.

Een innovatief onderdeel van online therapie is de mogelijkheid van het meten van de resultaten en deze vergelijken met voorgaande sessies om zo de voortgang te kunnen vaststellen. In de huidige werkwijze worden patiënten enkele malen met een gevalideerde methode getest. Echter de testen worden maar een of enkel keren (eens per 3-6 maanden) uitgevoerd en zijn veelal ontoereikend om een gefundeerde uitspraak te doen over de voortgang.

Door met Logoclicks op oefenniveau de resultaten vast te leggen, wordt er een veel nauwkeuriger beeld geschetst van de patiënt en het resultaat van de oefeningen.

Voortgang wordt daarmee aantoonbaar en biedt de mogelijkheden voor directe aanpassingen van de therapie. Dit heeft niet alleen voordelen voor de patiënt en de logopedist maar is ook een opmaat naar prestatiebekostiging door ziektekostenverzekeraars.

Lees meer op het projectenoverzicht van de Hogeschool Utrecht.

Onderzoek naar vormen van feedback bij (online) afasietherapie

hogeschool RotterdamOnline afasietherapie zal in de praktijk anders verlopen dan in traditionele sessies en een van de onderdelen daarvan zijn de verschillende vormen van feedback en cueing.

Hoe kan online de interactie tussen de persoon met afasie en therapeut geoptimaliseerd worden en hoe grijpt dat in op de toepasbaarheid van Logoclicks, om de therapie zoveel mogelijk te laten aansluiten op de individuele persoon met afasie.

Patiënten die oefenen krijgen feedback op de resultaten van de oefening. Feedback is een belangrijk aspect bij het leren. In de wetenschappelijke publicaties is veel beschreven over verschillende vormen van feedback voor gezonde personen echter voor mensen met afasie is er minder wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Uit de studies wordt een relevante selectie gemaakt voor implementatie in Logoclicks en beoordeeld voor toepassing bij mensen met afasie.

Daarnaast kunnen patiënten profiteren van verschillende vormen van cueing. Hiernaar is onderzoek gedaan dat toegepast kan worden naar online toepassingen. In de proeftuinen wordt de werkwijze gevalideerd.

De Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat Evidence-Based Care i.s.m. opleiding logopedie) gaat aan de slag met een onderzoeksopdracht voor studenten logopedie, waarbij bepaald wordt welke elementen effectief zijn in afasietherapie, gekoppeld aan feedbackmechanismen en cueing met aanwijzingen als resultaat voor de toepassing binnen Logoclicks.

De Hogeschool Rotterdam start met literatuurstudie en deskresearch naar eisen die aan (de ontwikkeling van) oefenapps/ software gesteld kunnen worden bij mensen met afasie. In samenspraak met opdrachtgever Logoclicks wordt gekeken in hoeverre een eerste prototype kan worden uitgeprobeerd en de verschillende vormen van feedback praktisch toegepast kunnen woorden.

Lees meer op de site van Hogeschool Rotterdam.