Definitielijst Logopedie in 2027

eHealth 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verstaan onder eHealth de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Daaronder vallen niet alleen digitale toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken, maar ook het gebruik van een elektronische patiëntendossiers en elektronische gegevensuitwisseling.

Hybride zorg

Logopedische zorg waarbij zorg op locatie en zorg op afstand optimaal worden gecombineerd, zodat de kwaliteit van de logopedische zorg hoog blijft.  Zorg op afstand kan zijn middels online logopedie, maar ook middels een filmpje of app die de patiënt ondersteunt bij het doen van oefeningen thuis, waardoor minder logopedie op locatie nodig is. Hybride zorg wordt ook wel blended care genoemd.

Interprofessionele samenwerking 

Binnen interprofessionele teams staat de cliënt/patiënt centraal en werkt men met verschillende disciplines toe naar een gezamenlijk doel.

Kostenonderzoek 2020

In juni 2019 hebben overheid, zorgverzekeraars en een aantal paramedische beroepsgroepen (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, huidtherapie, ergotherapie en diëtetiek) afgesproken dat er een onderzoek zou worden gedaan naar de kosten voor paramedische praktijken. Dit om een onderbouwde conclusie te kunnen trekken over de hoogte van de huidige tarieven.

Dat kostenonderzoek is begin maart 2020 afgerond met een eindrapportage door onderzoeksbureau Gupta Strategists. Er is overigens niet alleen gekeken naar de paramedische kosten. Het rapport gaat ook in op de betaalbaarheid van de paramedische zorg, de samenhang tussen kosten, betaalbaarheid en toegankelijkheid en werpt daarnaast ook een blik in de toekomst. Lees hier mee over het Kostenonderzoek 2020

Multidisciplinaire samenwerking 

Bij multidisciplinaire teams werken de verschillende disciplines naast elkaar samen vanuit hun eigen professie en met hun eigen doelen.

Online logopedie 

Logopedie aangeboden via beeldbellen. Voor een overzicht van beeldbelapplicaties die veilig gebruikt kunnen worden verwijzen we naar de volgende website:  https://airtable.com/embed/shrsJNfRJq6Te4M0x/tblWCaPtkLniNU9pZ

Samen beslissen 

Cliënten/patiënten weten zelf het beste welke zorg het meest aansluit op hun wensen en situatie. Wat de beste beslissing is, kan per cliënt/patiënt verschillen. Onderzoek toont aan dat samen beslissen allerlei positieve effecten heeft:

  • Meer cliënttevredenheid
  • Beter geïnformeerde cliënten (en hierdoor minder angstig)
  • Een hogere therapietrouw
  • Een betere relatie tussen zorgprofessional, cliënt en naasten
  • Ervaring van ouderen dat hun autonomie wordt gerespecteerd
  • Aandacht voor onderwerpen en problemen van ouderen die er echt toe doen
  • Ervaring van zorgprofessionals dat ze zorg leveren die de kwaliteit van leven verbetert
  • Ervaring van zorgprofessionals dat ze meer van betekenis zijn in hun werk