Afasietherapie op een tablet, de logopedie van de toekomst?

In 2022 deed Janine Kleijer, student van de Hogeschool Utrecht, onderzoek naar de ervaringen van logopedisten met de eHealth toepassing Afasietherapie.nl.
Uit interviews kwam naar voren dat de logopedisten Afasietherapie.nl een gebruiksvriendelijk programma vinden, met voldoende oefenmateriaal. De intensiteit van de therapie kan door het gebruik van Afasietherapie.nl verhoogd worden, en cliënten raken gemotiveerd. Dit komt overeen met de ervaringen van de logopedisten uit het onderzoek van Kelly en Kearns * (Kelly & Kearns, 2022) en de verwachtingen van Logoclicks. Vermindering van niet- cliëntgebonden tijd en administratieve lasten wordt door sommigen niet ervaren en door anderen wel. 

Ervaringen van logopedisten met eHealth toepassing Afasietherapie.nl

De samenvatting van het verslag van het onderzoek:

Inleiding:
Wanneer een logopedist een persoon met afasie cognitief-linguïstische therapie (CLT) geeft, moet deze bestaan uit minimaal twee uur per week directe therapie. Dit is volgens de richtlijn Diagnostiek en behandeling van Afasie (Berns et al., 2015). Omdat dit in de praktijk vaak niet lukt, zijn ICT toepassingen ontwikkeld als oplossing. Afasietherapie.nl van Logoclicks is hier een voorbeeld van. Dit programma zou naast het verhogen van de therapiefrequentie ook een vermindering van niet-cliëntgebonden tijd met zich meebrengen. Voor dit onderzoek zijn logopedisten uit revalidatiecentrum X gevraagd om Afasietherapie.nl ten minste een maand te gebruiken. Vervolgens is onderzocht wat de ervaringen van de logopedisten zijn met het programma.

Methode:
Met drie logopedisten en een stagiaire uit revalidatiecentrum X zijn semigestructureerde interviews gehouden. De interviews zijn getranscribeerd, en de transcripten zijn vervolgens gecodeerd en geanalyseerd. Op basis van de analyse zijn de resultaten beschreven.
Resultaten
Uit de data-analyse zijn vier thema’s naar voren gekomen: logopedist factoren, contextuele factoren, programmafactoren en cliënt factoren. De thema’s worden besproken in het artikel, onderbouwd met citaten uit de interviews.

Conclusie:
De respondenten vinden Afasietherapie.nl een gebruiksvriendelijk programma, met voldoende oefenmateriaal. Suggesties voor verbeteringen met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid zijn gedaan. De intensiteit van de therapie kan door gebruik van het programma verhoogd worden, en cliënten raken gemotiveerd. Vermindering van niet-cliëntgebonden tijd wordt ervaren door de helft van de respondenten. Het gebrek aan beschikbaarheid van apparaten is een belangrijke drempel waardoor de logopedisten Afasietherapie.nl niet veel konden inzetten. Hierdoor is ook de aanschaf van het programma te prijzig. Het programma is daarnaast niet voor alle cliënten geschikt, volgens de respondenten. Cliënten moeten de uitleg voldoende begrijpen en daarnaast voldoende motoriek, gezichtsvermogen en gehoor hebben om de bijbehorende app te kunnen gebruiken. Aanbevelingen voor de praktijk en voor verder onderzoek worden besproken in het artikel.

Auteur: Janine Kleijer
Docentbegeleider: Mieke Beers
Onderwijsinstelling:
Opleiding: Hogeschool Utrecht Logopedie
Datum: 8 juli 2022

* Áine Kearns & Helen Kelly (February 2022 – Aphasiology 37(6):1-23): ICT usage in aphasia rehabilitation – beliefs,biases, and influencing factors from theperspectives of speech and language therapists

Available from: https://www.researchgate.net/publication/358431924_ICT_usage_in_aphasia_rehabilitation_-_beliefs_biases_and_influencing_factors_from_the_perspectives_of_speech_and_language_therapists#fullTextFileContent